Lễ Phóng sanh đăng hướng vọng kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà

Tối ngày 13/11/Mậu Tuất, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN huyện A Lưới và các Phật tử Gia đình Hương Sen đã trang nghiêm tổ chức Lễ Phóng sanh đăng trên Sông Hương hướng vọng ngày kỷ niệm khánh đản Đức Phật A Di Đà .
Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cùng quý Phật tử Ban Thông tin Truyền thông, và chúng đệ tử Gia đình Hương Sen  về tham dự đông đủ.

Hướng vọng về ngày Khánh đản của đức Phật A Di Đà, mỗi người con Phật thường chú tâm niệm hồng danh của Ngài cầu nguyện cho hết thảy chúng sanh thân tâm được an lạc, được hạnh phúc, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, xa lìa mọi khổ đau.

Đức Phật A Di Đà, Giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc có phát 48 đại nguyện nhằm trang nghiêm cõi nước của Ngài, cứu giúp chúng sanh trong thế giới Ta bà thoát khỏi tham, sân, si của cuộc sống và gieo duyên với hạnh nguyện độ sanh.

Ngài đã phát nguyện: “Nếu con được thành Phật, mà Trời và Người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu hạnh Bồ Tát, sẽ được Trời và Người kính trọng. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác.”

Hơn thế nữa các Phật tử thực hiện việc phóng sinh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình, nên khởi lòng từ bi phóng sinh, xem sinh mạng của loài vật như sinh mạng của chính mình.

Được vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng, điên đảo nữa; sẽ chẳng tạo nghiệp giết hại nữa; sẽ chẳng thiếu món nợ sát sinh nữa; nên chẳng phải luân hồi thọ báo nữa. 

Đây cũng là một việc làm thiết thực mà quý Phật tử dâng lên cúng dường Đức Phật A Di Đà nhân ngày Khánh đản của Ngài.

Hình ảnh ghi nhận được:
 
Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch PhậtTụng kinh A Di Đà

Lễ Thí thực cô hồn 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới