Các giai thoại về Thiền 2

Các giai thoại về Thiền 2 
Theo câu truyện Phật giáo, Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn là đôi bạn thân. Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn viết thăm Thiền sư Phật Ấn đàm đạo cả ngày, bấy giờ Tô Đông Pha mới hỏi Thiền sư Phật Ấn rằng:
- Bạch Đại sư! Ngài ngồi đây nhìn thấy tôi giống cái gì?
Thiền sư Phật Ấn trả lời một cách trang nghiêm và trân trọng
- Xem ra giống một vị Phật!
Trong tâm của Tô Đông Pha nghe vậy hớn hở vui mừng, Thiền sư Phật Ấn mới hỏi lại Tô Đông Pha
- Ông thấy ta ra sao?
Bấy giờ Tô Đông Pha nhìn thấy Thiền sư Phật Ấn mập tròn bèn đáp
- Nhưng mà tôi nhìn Ngài giống một đống phân
Thiền sư Phật Ấn mới bảo rằng:
- Ũa vậy à!!!
Tô Đông Pha sung sướng tươi cười cứ nghĩ là mình đã chiến thắng, trong lòng rất sung sướng cho là mình đã chiến thắng.
Tô Đông Pha mới hỏi Thiền sư Phật Ấn rằng:
- Ngài tôn tôi là Phật, nhưng tôi nói Ngài là một đống phân, Ngài không giận sao?
Thiền sư Phật Ấn trả lời rằng:
- Tôi nên vui mừng mới đúng làm sao mà nổi giận được,
- Tô Đông Pha hỏi tại sao?
Thiền sư Phật Ấn trả lời
- Bởi vì mình là Phật nên nhìn người khác là Phật, chính mình là đống phân thì nhìn người khác đống phân mà thôi