Danh mục chính

Album chính

  1

  lskdf
  sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
  sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
  dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
  Tìm kiếm "Bài hát"
  Nâng cao  
  Tìm thấy 261 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
  Lời Ghi Nhận Sau Kinh của Người Dịch
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 32 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  62.Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật 2
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 22 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  62.Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật 1
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 29 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  61.Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 8
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 32 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

  Kết quả album "Kinh"

   Xem tất cả

  61.Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 7
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 28 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  61.Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 6
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 30 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  61.Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 5
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 28 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  61.Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 4
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 27 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  61.Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 3
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 26 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  61.Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 2
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  61.Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 1
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 33 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  60.Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 6
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 30 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  60.Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 5
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  60.Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 4
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 39 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  60.Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 3
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 23 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  60.Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 2
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 29 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  60.Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 1
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  59.Pháp Hội Hư Không Mục 8
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 20 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  59.Pháp Hội Hư Không Mục 7
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 29 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
  59.Pháp Hội Hư Không Mục 6
  Trình bày: Diệu Pháp Âm
  Tải lên bởi: Diệu Thành | Thể loại: Kinh | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

  1 2 3 4 5 ...

   
  Bài hát mới nhất

   Xem tất cả

  Hộp nhạc

  

  Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

  Ngày thành lập : 12-09-2012